ไม่มีหมวดหมู่

แจ้งเตือนใกล้หมดเวลาในการทำ Post-test: นิสิตสามารถเข้าทำแบบทดสอบหลังเรียนปฏิบัติการบทที่ 8 และ submit ได้ภายในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. เท่านั้น

แจ้งเตือนครบกำหนดส่งรายงานผลการศึกษาวิชาปฏิบัติการฯ: ให้นิสิตส่งรายงานผลการศึกษาบทที่ 7 ตาม assignment ภายในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น.

แจ้งเตือนครบกำหนดส่งงานสรุปบทเรียนวิชาวิทยาไวรัสฯ: ให้นิสิตส่งงานสรุปบทเรียนบทที่ 5-7 ตาม assignment เป็นรายกลุ่ม ภายในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น.

แจ้งเตือนใกล้หมดเวลาในการทำ Post-test: นิสิตสามารถเข้าทำแบบทดสอบหลังเรียนปฏิบัติการบทที่ 7 และ submit ได้ภายในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. เท่านั้น

แจ้งเตือนใกล้หมดเวลาในการทำ Post-test: นิสิตสามารถเข้าทำแบบทดสอบหลังเรียนปฏิบัติการบทที่ 6 และ submit ได้ภายในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. เท่านั้น

แจ้งเตือนครบกำหนดส่งรายงานผลการศึกษาวิชาปฏิบัติการฯ: ให้นิสิตส่งรายงานผลการศึกษาบทที่ 5 ตาม assignment ภายในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น.

แจ้งเตือนใกล้หมดเวลาในการทำ Post-test: นิสิตสามารถเข้าทำแบบทดสอบหลังเรียนปฏิบัติการบทที่ 5 และ submit ได้ภายในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น. เท่านั้น

แจ้งเตือนครบกำหนดส่งงานสรุปบทเรียนวิชาวิทยาไวรัสฯ: ให้นิสิตส่งงานสรุปบทเรียนบทที่ 4 Family Retroviridae ตาม assignment เป็นรายบุคคล ภายในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น.

แจ้งเตือนครบกำหนดส่งรายงานผลการศึกษาวิชาปฏิบัติการฯ: ให้นิสิตส่งรายงานผลการศึกษาบทที่ 4 ตาม assignment ภายในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น.

Scroll to Top