1801311 – วิทยาไวรัสทางสัตวแพทย์

คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะและชีววิทยาของไวรัส โรคที่เกิดจากไวรัส พยาธิกำเนิดและอาการแสดงทางคลินิกที่พบในสัตว์ การเก็บตัวอย่างเพื่อการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ วิธีการ และเทคนิคที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาไวรัส การควบคุมและการป้องกันโรคที่เกิดจากไวรัส

จุดมุ่งหมายรายวิชา
1) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและชีววิทยาของไวรัส
2) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากไวรัส พยาธิกำเนิดและอาการทางคลินิกที่พบในสัตว์
3) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างเพื่อการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ วิธีการและเทคนิคที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคในห้องปฏิบัติการทางวิทยาไวรัส
4) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมและการป้องกันโรคที่เกิดจากไวรัส
5) สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และบูรณาการความรู้ร่วมกับศาสตร์อื่นๆ

วันและเวลาเรียน
ภาคบรรยาย วันอังคาร เวลา 8.00-10.00 น.

สถานที่เรียน: ห้องเรียน 6A11

ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน: อาจารย์ สพ.ญ.วิลาสินี  สุราสา

Scroll to Top