1801313 – ปฏิบัติการวิทยาไวรัสและวิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์

คำอธิบายรายวิชา
เก็บตัวอย่างเพื่อการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ วิธีการ และเทคนิคที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาไวรัส หลักการทดสอบในห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดี และการผลิตวัคซีน

จุดมุ่งหมายรายวิชา
1) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างเพื่อการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการวิทยาไวรัสและวิทยาภูมิคุ้มกัน
2) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคในห้องปฏิบัติการวิทยาไวรัส และสามารถเตรียมตัวอย่างส่งตรวจ และตรวจหาไวรัสในตัวอย่างด้วยเทคนิคต่างๆได้
3) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทดสอบในห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดี และการผลิตวัคซีน และสามารถตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดีในตัวอย่างส่งตรวจได้
4) สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และบูรณาการความรู้ร่วมกับศาสตร์อื่นๆ

วันและเวลาเรียน
กลุ่ม 1 วันอังคาร เวลา 10.00-13.00 น.
กลุ่ม 2 วันอังคาร เวลา 14.00-17.00 น.

สถานที่เรียน: ห้องปฏิบัติการ VS202

ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน: อาจารย์ สพ.ญ.วิลาสินี สุราสา

Scroll to Top