ไม่มีหมวดหมู่

แจ้งเตือนครบกำหนดส่งรายงานผลการศึกษาวิชาปฏิบัติการฯ: ให้นิสิตส่งรายงานผลการศึกษาบทที่ 13 ตาม assignment ภายในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น.

แจ้งเตือนครบกำหนดส่งงานสรุปบทเรียนวิชาวิทยาไวรัสฯ: ให้นิสิตส่งงานสรุปบทเรียนบทที่ 10-12 ตาม assignment เป็นรายกลุ่ม ภายในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น.

แจ้งเตือนกำหนดส่งรายงานผลการศึกษาวิชาปฏิบัติการฯ: เนื่องจากนิสิตสอบย่อย จึงอนุโลมให้นิสิตส่งรายงานผลการศึกษาบทที่ 12 ตาม assignment ล่าช้าได้ 1 วันจากกำหนดเดิม นิสิตสามารถส่งงานได้ภายในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น.

แจ้งเตือนใกล้หมดเวลาในการทำ Post-test: นิสิตสามารถเข้าทำแบบทดสอบหลังเรียนปฏิบัติการบทที่ 12 และ submit ได้ภายในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. เท่านั้น

แจ้งเตือนครบกำหนดส่งรายงานผลการศึกษาวิชาปฏิบัติการฯ: ให้นิสิตส่งรายงานผลการศึกษาบทที่ 10 ตาม assignment ภายในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น.

แจ้งเตือนใกล้หมดเวลาในการทำ Post-test: นิสิตสามารถเข้าทำแบบทดสอบหลังเรียนปฏิบัติการบทที่ 10 และ submit ได้ภายในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. เท่านั้น

แจ้งเตือนครบกำหนดส่งรายงานผลการศึกษาวิชาปฏิบัติการฯ: ให้นิสิตส่งรายงานผลการศึกษาบทที่ 9 ตาม assignment ภายในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น.

แจ้งเตือนครบกำหนดส่งงานสรุปบทเรียนวิชาวิทยาไวรัสฯ: ให้นิสิตส่งงานสรุปบทเรียนบทที่ 9 Family Herpesviridae ตาม assignment เป็นรายบุคคล ภายในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น.

แจ้งเตือนครบกำหนดส่งงานสรุปบทเรียนวิชาวิทยาไวรัสฯ: ให้นิสิตส่งงานสรุปบทเรียนบทที่ 8 Family Poxviridae และ Rhabdoviridae ตาม assignment เป็นรายบุคคล ภายในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น.

แจ้งเตือนกำหนดส่งรายงานผลการศึกษาวิชาปฏิบัติการฯ: เนื่องจากอยู่ในระหว่างการสอบกลางภาค จึงอนุโลมให้นิสิตส่งรายงานผลการศึกษาบทที่ 8 ตาม assignment ล่าช้าได้ 1 วันจากกำหนดเดิม ให้นิสิตที่ยังไม่ส่งรายงานส่งงานภายในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น.

Scroll to Top